:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อ 8 มี.ค.2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นำโดย นายสุวิทย์ ตาธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทำที่กันแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อปพร. และราษฎร บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อทำให้ราษฎรได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดขึ้น
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เผาป่า
3. เพื่อเตรียมความพร้อมกันเขตแนวไฟป่า เพื่อควบคุมไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร