:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ประจำปี 2566

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด (PM ๒.๕) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก และเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2564 – 2570
จึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ประจำปี 2566
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก โทร 054-209703 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร