:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุก ๆ ปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ซึ่งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร