:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

14 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

D.A.R.E. เป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการผนึกกำลังระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด” อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก และสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E.)
ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาสัก ม.4 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

  • เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
  • เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัย ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดความมั่นคงของชาติ
  • เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด
  • เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา
  • เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมการกระทำความดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร