:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

 

“แหล่งน้ำพอเพียง หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พิชิตยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาองค์กร

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 4 แนวทาง ประกอบด้วย
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
3. การไฟฟ้าสาธารณะ
4. การวางผังเมือง


ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง คือ
1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มี 5 แนวทาง คือ
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2. การศึกษา
3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ
1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน


1.ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3.การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนธารณะรักษาสภาพแวดล้อมแม่น ้าลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
5.การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
7.สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน