:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องทั่วไป 7 มี.ค. 66
2 แบบขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 7 มี.ค. 66
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 พ.ค. 63
4 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 เม.ย. 63
5 หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิขย์ 22 เม.ย. 63
6 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22 เม.ย. 63
7 ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 แบบ ธพ.ป.1 22 เม.ย. 63
8 ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 แบบ ธพ.ป.2 22 เม.ย. 63
9 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 22 เม.ย. 63
10 หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ 22 เม.ย. 63
11 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 22 เม.ย. 63