:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางเกตนรินทร์ พรมวินัย
ประธาน อสม.ตำบลนาสัก
นางมณี กันทะวงศ์
ประธานฯ หมู่ที่ 1
นางสมจิตร ครองราษฎร์
ประธานฯ หมู่ที่ 2
นางเกตนรินทร์ พรมวินัย
ประธานฯ หมู่ที่ 3
นางกันยา เบี้ยสาย
ประธานฯ หมู่ที่ 4
นางจรูญ สุขนิณวันณา
ประธานฯ หมู่ที่ 5
นางสนทยา หล้าวงศา
ประธานฯ หมู่ที่ 6
นางบุษบง อินบัว
ประธานฯ หมู่ที่ 7
นางจินดา ศรีใจวงศ์
ประธานฯ หมู่ที่ 8
นางสาวมวลลักษ์ สุยสืบ
ประธานฯ หมู่ที่ 9