:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
กองคลัง
นางจันทร์พร สมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอัญธิชา อินเตชะ
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ จำปาคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชลภัสสรณ์ ปกแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววรรณิดา ศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายพัฒนพงศ์ มะโนวงค์
คนงานทั่วไป