:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
กองการศึกษา
นายสมพงษ์ มณีทิพย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจุฬาพร อินจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพิมพัฒตรา ต๊ะสิทธิ์
ครู ค.ศ.1
นางสุภนิตย์ คำปัน
ครู ค.ศ.1
นางสุภาภรณ์ หล้าวงศ์
ครู ค.ศ.1
นางสาววิไล เทพจักร์คำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางบูรพา อ้นแป้น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุทธี อินทชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดาราทิพย์ แสนกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริรัตน์ แก้วจิตคงทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก