:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
ประธานผู้สูงอายุ
นายสมชาย เลขะวณิชย์
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาสัก
นายสี ทองดี
รองประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาสัก
นายทองคำ เกี๋ยงแก้ว
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาสัก
นายเสน่ห์ แสงสว่าง
ประธานฯ หมู่ที่ 1
นายบุญนัก ส่วนบุญ
ประธานฯ หมู่ที่ 2
นายศรีมั่ง หมื่นยศ
ประธานฯ หมู่ที่ 3
นายทองดี ใจคำลือ
ประธานฯ หมู่ที่ 4
นายสมชาย เลขะวณิชย์
ประธานฯ หมู่ที่ 5
นายทองคำ เกี๋ยงแก้ว
ประธานฯ หมู่ที่ 6
นายดำเนิน อ๊อดสืบ
ประธานฯ หมู่ที่ 7
นายธงชัย หล้าวงศา
ประธานฯ หมู่ที่ 9