:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร ผัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 061-3574375
นายสมพงษ์ มณีทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 097-9247755
นางอัญชลี โสวภาค
หัวหน้าสำนักปลัด
นายมนตรี ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจันทร์พร สมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา