:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางจิราพร แซ้แต้
ประธานสตรีแม่บ้านตำบลนาสัก
นางจันทร์สม บุญยอม
ประธานฯ หมู่ที่ 1
นางประนม คำสม
ประธานฯ หมู่ที่ 2
นางเกตนรินทร์ พรมวิชัย
ประธานฯ หมู่ที่ 3
นางจิราพร แช้แต้
ประธานฯ หมู่ที่ 3
นางจินดา พรหมสาย
ประธานฯ หมู่ที่ 5
นางบุญศรี เครือสืบ
ประธานฯ หมู่ที่ 6
นางนิ่มอนงค์ ดอนแก้ว
ประธานฯ หมู่ที่ 7
นางบัวใย การิต๊ะ
ประธานฯ หมู่ที่ 8
นางพิกุล ต๊ะสิทธิ์
ประธานฯ หมู่ที่ 9