:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุก ๆ ปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ซึ่งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จึงได้กำหนดจัดทำโครงการ โดยใช้ชื่อโครงการ โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่าง วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 และดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ในเขตถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการใช้สัญจรไป – มา ของราษฎรตำบลนาสักและตำบลข้างเคียง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียทรัพย์สินและร่างกายของราษฎรตำบลนาสักและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร