:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ตำบลนาสัก เพื่อป้องกันอุทกภัยที่ในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ฯ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ฤดูแล้ง โดยใช้พื้นที่บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ 9

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร