:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: โครงการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นำโดยนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ นักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ผู้นำชุมชน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสัก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างมากในปัจจุบันและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร