:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

ชื่อ: ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม " ESS Help Me"

31 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาค
ทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ได้เปิดใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS (Emrgency Social Service : Thailand) ผ่าน Line OA ชื่อว่า "ESS Help Me"
เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศใน 5 ปัญหาเร่งด่วน คือ 1.ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2.กักชังหน่วงเหนี่ยว 3.เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4.ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และ 5.มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย โดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร