:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คำแถลงนโยบาย


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

           ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ที่ผ่านมานั้น กระผมและทีมงาน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณา ที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับพวกเราในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยพัฒนาตำบลของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานโดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามสโลแกนที่ว่า จะบริหารงาน อบต. เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและคนในท้องถิ่น
กระผมและทีมงานบริหาร ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเศรษฐกิจรากฐานเด่น มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความว่า จะให้ความสำคัญในการพัฒนาด้าน ถนน ทางระบายน้ำ การเกษตร เบี้ยยังชีพ การกู้ชีพกู้ภัย ที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การศึกษา แหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙