:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
คณะผู้บริหาร
นายบุญทียน กาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 080-1316973
นายสุวิทย์ ตาธิมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 081-0272252
นายวิโรจน์ เรือนแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
087-1852996
ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ การินวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 063-1146080
นายนิกร ผัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 061-3574375
นายสมพงษ์ มณีทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร 097-9247755