:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายรัตนา อินเตชะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร. 084-0637370
นายบุญส่ง นันกาวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
โทร. 085-2591714
นายสมศักดิ์ หมูเทพ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร. 080-8580831
นายสมเดช แสนกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร. 080-1308713
นางเกตนรินทร์ พรมวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร. 095-7022434
นายจรูญ เปี้ยสาย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร. 085-7168994
นายบุญช่วย เติมต่างเชื้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 087-1937084
นายเรวัฒน์ ยลสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร. 097-9619354
นายสุภาพ ป๊อกแจ้
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร. 097-3402371