:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-209703 โทรสาร 054-209703 E-mail : info@nasaklampang.go.th nasak_2006@hotmail.com
สำนักปลัด
นางอัญชลี โสวภาค
หัวหน้าสำนักปลัด
นายดาวฤกษ์ หล้าวงศา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวสันต์ แก้วจิตคงทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายประกาศิต เอี่ยมสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววารุกา อวดผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอกพีรวัฒน์ ดีพัฒนกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบังาน
นายวิพง ลังกาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายคะนินทร แสนกาวี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชาญณรงค์ โพทวี
พนักงานชับรถบรรทุกขยะ
นายประทวน จันทร์มะโน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญเสถียร คำณะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายประสาท บัวสะอาด
พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโยทิน อินเตชะ
พนักงานจ้างทั่วไป